બસ સ્ટોપ

વાડજ ટર્મિનસ

# વિવરણ
૧૩/૧ ઇસનપુર to રાણીપ
૧૩૭ તેજેન્દ્રનગર to ચાંદલોડિયા
૧૩૭ શટલ બાપુનગર to ગુજરાત હાઈકોર્ટ
૧૪૬/૧ ચીનુભાઈનગર to રાણીપ
૧૪૭ મહાદેવનગર to વાઘેશ્વરી સોસાયટી
૧૪૭/૧ મહાદેવનગર to વાઘેશ્વરી સોસાયટી
૨૦૦ મણીનગર to મણીનગર
૨૦૪ વાસણા ટર્મિનસ to વાસણા ટર્મિનસ
૩૦૦ મણીનગર to મણીનગર
૩૦૦ એન્ટી-સરકક્યુલર મણીનગર to મણીનગર
૪૦/૩ બુટભવાની માતા મંદિર to ગાયત્રી મંદિર
૭૦ વાઘેશ્વરી સોસાયટી to નરોડા ટર્મિનસ
૭૧/૧ વટવા ગામ to કર્ણાવતી આંખની હોસ્પિટલ
૭૧/૧ શટલ લાલ દરવાજા to ઓગણજ ગામ
૭૨ મણીનગર to નવા વાડજ
૭૪ લાલ દરવાજા to આર એચ પટેલ કોલેજ
૭૫ મણીનગર to ચાંદખેડા
૭૭ વાડજ to હાટકેશ્વર
૭૯ ઠક્કરબાપાનગર to ચેનપુર ગામ
૮૦ વાડજ to ઠક્કરબાપાનગર

પાના

randomness