બસ સ્ટોપ

વિજય ચાર રસ્તા

# વિવરણ
૧૩૬ નિકોલ વડ to સત્તાધાર સોસાયટી
૧૪૪ અર્બુદાનગર to ગુજરાત યુનીવર્સીટી
૧૬૦ હાટકેશ્વર ટર્મીનસ to ગુજરાત હાઈકોર્ટ
૨૩ ઇસનપુર ગામ to જીવનદીપ સર્કલ
૪૦ વાસણા ટર્મિનસ to કર્ણાવતી આંખની હોસ્પિટલ
૪૦/૩ બુટભવાની માતા મંદિર to ગાયત્રી મંદિર
૪૦૦ લાલ દરવાજા to લાલ દરવાજા
૪૬ કાલુપુર to કાલુપુર
૪૬/૧ કાલુપુર to કાલુપુર
૪૭ કાલુપુર to કાલુપુર
૪૭/૧ કાલુપુર to કાલુપુર
૫૦ મેઘાણીનગર to ઘુમા ગામ
૫૦૦ લાલ દરવાજા to લાલ દરવાજા
૫૧ લાલ દરવાજા to રાન્ચરડા
૫૧ શટલ લાલ દરવાજા to થલતેજ
૫૨ પુનીતનગર to થલતેજ
૫૪ વટવા રેલ્વે ક્રોસિંગ to વૈષ્ણોદેવી મંદિર
૫૪ શટલ મણીનગર to અડાલજ
૫૬ સીતારામ બાપા ચોક to જજિસ બંગલો
૫૮ થલતેજ ગામ to હરિદર્શન ચાર રસ્તા

પાના

randomness