બસ સ્ટોપ

ઉસ્માનપુરા

# વિવરણ
૧૩૭ શટલ બાપુનગર to ગુજરાત હાઈકોર્ટ
૧૪૬/૧ ચીનુભાઈનગર to રાણીપ
૧૪૭ મહાદેવનગર to વાઘેશ્વરી સોસાયટી
૨૦૪ વાસણા ટર્મિનસ to વાસણા ટર્મિનસ
૪૦૦ લાલ દરવાજા to લાલ દરવાજા
૫૦૦ લાલ દરવાજા to લાલ દરવાજા
૬૧ મણીનગર ટર્મિનસ to સત્તાધાર સોસાયટી
૬૩ મણીનગર to સાયોના સીટી
૬૩ શટલ લાલ દરવાજા to રન્ના પાર્ક
૬૩/૧ લાલ દરવાજા to વૈષ્ણોદેવી મંદિર
૬૪ લાલ દરવાજા to ગુજરાત હાઈકોર્ટ
૬૪ શટલ લાલ દરવાજા to ચાણક્યપૂરી
૬૪/૨ લાલ દરવાજા to સત્તાધાર સોસાયટી
૬૫ લાલ દરવાજા to સોલા ગામ
૬૫/૨ લાલ દરવાજા to ખાત્રજ ચોકડી
૬૫/૩ નિગમ સોસાયટી to સાંતેજ
૬૬/૩ નરોડા to ખાત્રજ ચોકડી
૬૬/૪ નરોડા ટર્મિનસ to અરવિંદ મીલ્સ
૬૭ કાલુપુર to સત્તાધાર સોસાયટી
૬૭/૧ કાલુપુર to સત્તાધાર સોસાયટી

પાના

randomness