બસ સ્ટોપ

નેહરુ બ્રીજ

# વિવરણ
૧૪૨ વસ્ત્રાલ ગામ to ગુજરાત યુનીવર્સીટી
૧૫૧ ઇસ્કોન મંદિર to વિવેકાનંદનગર
૧૫૧/૩ મણીપુર વડ to ખોખરા મેમ્દાબાદ સર્કલ
૨૩ ઇસનપુર ગામ to જીવનદીપ સર્કલ
૩૧ લાલ દરવાજા to સરખેજ ગામ
૩૧ શટલ લાલ દરવાજા to જુહાપુરા
૩૧/૧ સરખેજ to સિવિલ હોસ્પિટલ
૩૧/૨ સરખેજ રોજા to સિવિલ હોસ્પિટલ
૩૧/૩ સરખેજ રોજા to સિવિલ હોસ્પિટલ
૩૩ નારાયણનગર to મનમોહન પાર્ક
૩૪ આયોજન નગર to કલાપી નગર
૩૪/૩ લાલ દરવાજા to મકરબા ગામ
૩૪/૪ શટલ લાલ દરવાજા to બુટભવાની માતા મંદિર
૩૪/૫ શટલ બુટભવાની માતા મંદિર to કલાપી નગર
૩૭ વાસણા to તેજેન્દ્રનગર
૩૭ શટલ વાસણા to બાપુનગર
૩૮ જુહાપુરા to મેઘાણીનગર
૪૦૦ લાલ દરવાજા to લાલ દરવાજા
૪૨ ઘોડાસર to જજિસ બંગલો
૪૩ લાલ દરવાજા to જજિસ બંગલો

પાના