બસ સ્ટોપ

સારંગપુર ટર્મિનસ

# વિવરણ
૧૦૬ સારંગપુર to મનમોહન પાર્ક
૧૧૭ સુએઝ ફાર્મ એપ્રોચ to કલાપી નગર
૧૧૭/૧ કાલુપુર ટર્મિનસ to કમોદ ગામ
૧૨૩ લાલ દરવાજા to સીતારામ બાપા ચોક
૧૨૩ શટલ લાલ દરવાજા to કૃષ્ણનગર
૧૨૩/૧ લાલ દરવાજા to પાર્શ્વનાથ ટાઉનશીપ
૧૨૬ સારંગપુર to સરદારનગર
૧૨૭ સારંગપુર to આદિશ્વરનગર
૧૨૮ મણીનગર to નરોડા ઇન્ડસટ્રીયલ ટાઉનશીપ
૧૨૯ હરિદર્શન ચાર રસ્તા to વાસણા
૧૨૯ શટલ નારાયણનગર to કુબેરનગર બંગલો
૧૩૫ લાલ દરવાજા to શુકન બંગ્લોઝ
૧૩૬ નિકોલ વડ to સત્તાધાર સોસાયટી
૧૪૧ લાલ દરવાજા to રખિયાલ
૧૪૨ વસ્ત્રાલ ગામ to ગુજરાત યુનીવર્સીટી
૧૪૨ શટલ વસ્ત્રાલ ગામ to લાલ દરવાજા
૧૪૩ લાલ દરવાજા to ભુવાલડી ગામ
૧૪૪ અર્બુદાનગર to ગુજરાત યુનીવર્સીટી
૧૪૪ શટલ લાલ દરવાજા to અર્બુદાનગર
૧૪૪/૧ લાલ દરવાજા to નિરાંત ચાર રસ્તા

પાના

randomness