બસ સ્ટોપ

સૈજપુર

# વિવરણ
૧૧૧/૨ લાલ દરવાજા to હરિદર્શન ચાર રસ્તા
૧૧૭/૧ કાલુપુર ટર્મિનસ to કમોદ ગામ
૧૨૨ લાલ દરવાજા to આંબાવાડી પોલીસ સ્ટેશન
૧૨૫ લાલ દરવાજા to નરોડા ટર્મિનસ
૧૨૬ સારંગપુર to સરદારનગર
૧૨૭ સારંગપુર to આદિશ્વરનગર
૧૨૮ મણીનગર to નરોડા ઇન્ડસટ્રીયલ ટાઉનશીપ
૧૨૮ શટલ મણીનગર to નરોડા ટર્મિનસ
૧૨૯ હરિદર્શન ચાર રસ્તા to વાસણા
૧૨૯ શટલ નારાયણનગર to કુબેરનગર બંગલો
૧૩૦ નરોડા ટર્મિનસ to ઇન્દિરાનગર - ૨
૧૩૦ શટલ નરોડા ઇન્ડસટ્રીયલ ટાઉનશીપ to લાંભા ગામ
૨૦૧ નરોડા ટર્મિનસ to નરોડા ટર્મિનસ
૩૦૧ નરોડા to નરોડા
૬૬/૩ નરોડા to ખાત્રજ ચોકડી
૬૬/૪ નરોડા ટર્મિનસ to અરવિંદ મીલ્સ
૭૦ વાઘેશ્વરી સોસાયટી to નરોડા ટર્મિનસ
૮૦ વાડજ to ઠક્કરબાપાનગર