બસ સ્ટોપ

એસ. ટી. (ગીતા મંદિર)

# વિવરણ
૧૧૬ સિવિલ હોસ્પિટલ to દાણી લીમડા ગામ
૧૨૯ હરિદર્શન ચાર રસ્તા to વાસણા
૧૨૯ શટલ નારાયણનગર to કુબેરનગર બંગલો
૧૩ લાલ દરવાજા to નિગમ સોસાયટી
૧૩/૧ શટલ નિગમ સોસાયટી to લાલ દરવાજા
૧૩૬ નિકોલ વડ to સત્તાધાર સોસાયટી
૧૪ લાલ દરવાજા to ચોસર
૧૪ શટલ લાલ દરવાજા to વટવા ગામ
૧૪/૧ શટલ લાલ દરવાજા to વટવા રેલ્વે ક્રોસિંગ
૧૫૦ સરખેજ ગામ to ચીનુભાઈ ટાવર
૧૫૦ શટલ વાસણા to ચીનુભાઈ ટાવર
૨૦૦ મણીનગર to મણીનગર
૨૩ ઇસનપુર ગામ to જીવનદીપ સર્કલ
૨૮ મેઘાણીનગર to લાંભા ગામ
૨૮ શટલ સારંગપુર to ઇન્દિરાનગર - ૨
૩૦૦ મણીનગર to મણીનગર
૩૦૦ એન્ટી-સરકક્યુલર મણીનગર to મણીનગર
૩૭/૪ કાલુપુર to બુટભવાની માતા મંદિર
૩૯/૩ કાલુપુર to બુટભવાની માતા મંદિર
૪૦/૧ પ્રહલાદનગર to વિનોબાભાવેનગર

પાના

randomness