Bus Stop

એસ. ટી. (ગીતા મંદિર)

# વિવરણ
14/1 Shuttle લાલ દરવાજા to વટવા રેલ્વે ક્રોસિંગ
47/1 કાલુપુર to કાલુપુર
૧૧૬ સિવિલ હોસ્પિટલ to દાણી લીમડા ગામ
૧૨૯ હરિદર્શન ચાર રસ્તા to વાસણા
૧૨૯ શટલ નારાયણનગર to કુબેરનગર બંગલો
૧૩ લાલ દરવાજા to નિગમ સોસાયટી
૧૩/૧ શટલ નિગમ સોસાયટી to લાલ દરવાજા
૧૩૬ નિકોલ વડ to સત્તાધાર સોસાયટી
૧૪ લાલ દરવાજા to ચોસર
૧૪ શટલ લાલ દરવાજા to વટવા ગામ
૧૫૦ સરખેજ ગામ to ચીનુભાઈ ટાવર
૧૫૦ શટલ વાસણા to ચીનુભાઈ ટાવર
૨૦૦ મણીનગર to મણીનગર
૨૩ ઇસનપુર ગામ to જીવનદીપ સર્કલ
૨૮ મેઘાણીનગર to લાંભા ગામ
૨૮ શટલ સારંગપુર to ઇન્દિરાનગર - ૨
૩૦૦ મણીનગર to મણીનગર
૩૦૦ એન્ટી-સરકક્યુલર મણીનગર to મણીનગર
૩૭/૪ કાલુપુર to બુટભવાની માતા મંદિર
૩૯/૩ કાલુપુર to બુટભવાની માતા મંદિર