બસ સ્ટોપ

પુષ્પકુંજ

# વિવરણ
૧૨૮ મણીનગર to નરોડા ઇન્ડસટ્રીયલ ટાઉનશીપ
૧૨૮ શટલ મણીનગર to નરોડા ટર્મિનસ
૧૩ લાલ દરવાજા to નિગમ સોસાયટી
૧૩/૧ ઇસનપુર to રાણીપ
૧૩/૧ શટલ નિગમ સોસાયટી to લાલ દરવાજા
૧૪/૧ શટલ લાલ દરવાજા to વટવા રેલ્વે ક્રોસિંગ
૧૬ નિગમ સોસાયટી to ચીલોડા મ્યુનીસીપલ ઓકટ્રોય નાકા
૧૬૦ હાટકેશ્વર ટર્મીનસ to ગુજરાત હાઈકોર્ટ
૧૭ નિગમ સોસાયટી to મેઘાણીનગર
૧૮ કાલુપુર to પુનીતનગર
૨૦૦ મણીનગર to મણીનગર
૩૦૦ મણીનગર to મણીનગર
૩૦૦ એન્ટી-સરકક્યુલર મણીનગર to મણીનગર
૩૨ બુટભવાની માતા મંદિર to સહ્યાદ્રી બંગ્લોઝ
૪૦/૧ પ્રહલાદનગર to વિનોબાભાવેનગર
૫૨/૨ મણીનગર to સત્તાધાર સોસાયટી
૬૫/૩ નિગમ સોસાયટી to સાંતેજ
૭૧/૧ વટવા ગામ to કર્ણાવતી આંખની હોસ્પિટલ
૭૨ મણીનગર to નવા વાડજ
૭૫ મણીનગર to ચાંદખેડા

પાના