બસ સ્ટોપ

પ્રેમ દરવાજા

# વિવરણ
૧૦૬ સારંગપુર to મનમોહન પાર્ક
૧૧૧/૨ લાલ દરવાજા to હરિદર્શન ચાર રસ્તા
૧૧૨ શટલ લાલ દરવાજા to મેઘાણીનગર
૧૩૭ તેજેન્દ્રનગર to ચાંદલોડિયા
૧૪૬/૧ ચીનુભાઈનગર to રાણીપ
૧૫ વિવેકાનંદનગર to નવા વાડજ
૧૬ નિગમ સોસાયટી to ચીલોડા મ્યુનીસીપલ ઓકટ્રોય નાકા
૩૧/૧ સરખેજ to સિવિલ હોસ્પિટલ
૩૧/૨ સરખેજ રોજા to સિવિલ હોસ્પિટલ
૪૬/૧ કાલુપુર to કાલુપુર
૪૭/૧ કાલુપુર to કાલુપુર
૬૦૦ કાલુપુર to કાલુપુર
૬૬ પ્રેમ દરવાજા to શીલજ ગામ
૬૬/૩ નરોડા to ખાત્રજ ચોકડી
૬૬/૪ નરોડા ટર્મિનસ to અરવિંદ મીલ્સ
૬૭ કાલુપુર to સત્તાધાર સોસાયટી
૬૭/૧ કાલુપુર to સત્તાધાર સોસાયટી
૭૬ વટવા ઇન્ડસટ્રીયલ ટાઉનશીપ to ગુજરાત હાઈકોર્ટ
૭૭ વાડજ to હાટકેશ્વર
૭૯ ઠક્કરબાપાનગર to ચેનપુર ગામ

પાના

randomness