બસ સ્ટોપ

પોલીસ કમિશ્નર કચેરી

# વિવરણ
૧૦૧ લાલ દરવાજા to સરદારનગર
૧૦૫ લાલ દરવાજા to નરોડા ઇન્ડસટ્રીયલ ટાઉનશીપ
૧૦૬ સારંગપુર to મનમોહન પાર્ક
૨૨ ત્રાગડ ગામ to લાંભા ગામ
૩૧/૩ સરખેજ રોજા to સિવિલ હોસ્પિટલ
૩૮/૧ વાસણા to કૃષ્ણનગર
લાલ દરવાજા to લાલ દરવાજા
૫૦ મેઘાણીનગર to ઘુમા ગામ
૭૬ વટવા ઇન્ડસટ્રીયલ ટાઉનશીપ to ગુજરાત હાઈકોર્ટ
૮૦ વાડજ to ઠક્કરબાપાનગર
૮૦ શટલ કાળી ગામ to સિવિલ હોસ્પિટલ
૮૪ મણીનગર to ચાંદખેડા
૮૫ લાલ દરવાજા to ચાંદખેડા
૮૮ રાણીપ to નિકોલ ગામ
૮૮ શટલ કાલુપુર to રાણીપ
૮૯/૨ ત્રાગડ ગામ to રામોલ ગામ
૮૯/૨ શટલ કાલુપુર ટર્મિનસ to ત્રાગડ ગામ
૮૯/૩ મનમોહન પાર્ક to ત્રિમંદિર
૮૯/૩ શટલ કાલુપુર to ચાંદખેડા
૯૬ અપ શાહીબાગ અન્ડરબ્રીજ to શ્રદ્ધાકુંજ સોસાયટી

પાના

randomness