બસ સ્ટોપ

પાલડી

# વિવરણ
૧૩૬ નિકોલ વડ to સત્તાધાર સોસાયટી
૧૫૦ સરખેજ ગામ to ચીનુભાઈ ટાવર
૧૫૦ શટલ વાસણા to ચીનુભાઈ ટાવર
૨૦૩ પાલડી to વૈષ્ણોદેવી મંદિર
૩૧ લાલ દરવાજા to સરખેજ ગામ
૩૧ શટલ લાલ દરવાજા to જુહાપુરા
૩૧/૧ સરખેજ to સિવિલ હોસ્પિટલ
૩૧/૨ સરખેજ રોજા to સિવિલ હોસ્પિટલ
૩૧/૩ સરખેજ રોજા to સિવિલ હોસ્પિટલ
૩૧/૪ પાલડી to બાકરોળ ગામ
૩૨ બુટભવાની માતા મંદિર to સહ્યાદ્રી બંગ્લોઝ
૩૪ આયોજન નગર to કલાપી નગર
૩૪/૩ લાલ દરવાજા to મકરબા ગામ
૩૪/૪ શટલ લાલ દરવાજા to બુટભવાની માતા મંદિર
૩૪/૫ શટલ બુટભવાની માતા મંદિર to કલાપી નગર
૩૬ સારંગપુર to સરખેજ ગામ
૩૬/૧ સારંગપુર to સરખેજ
૩૭ વાસણા to તેજેન્દ્રનગર
૩૭ શટલ વાસણા to બાપુનગર
૩૭/૪ કાલુપુર to બુટભવાની માતા મંદિર

પાના

randomness