બસ સ્ટોપ

મણીનગર ટર્મિનસ

# વિવરણ
૧૨૮ મણીનગર to નરોડા ઇન્ડસટ્રીયલ ટાઉનશીપ
૧૨૮ શટલ મણીનગર to નરોડા ટર્મિનસ
૧૫/૧ મણીનગર to વિનોબાભાવેનગર
૧૫/૩ મણીનગર to વિવેકાનંદનગર
૧૬ નિગમ સોસાયટી to ચીલોડા મ્યુનીસીપલ ઓકટ્રોય નાકા
૧૭ નિગમ સોસાયટી to મેઘાણીનગર
૧૮ કાલુપુર to પુનીતનગર
૨૦ મણીનગર to સિવિલ હોસ્પિટલ
૨૦૦ મણીનગર to મણીનગર
૩૦૦ મણીનગર to મણીનગર
૩૦૦ એન્ટી-સરકક્યુલર મણીનગર to મણીનગર
૪૦/૧ પ્રહલાદનગર to વિનોબાભાવેનગર
૪૨ ઘોડાસર to જજિસ બંગલો
૪૪/૧ મણીનગર to નીરમાં ઇનસ્ટીટ્યુટ
૫૨/૨ મણીનગર to સત્તાધાર સોસાયટી
૫૪ વટવા રેલ્વે ક્રોસિંગ to વૈષ્ણોદેવી મંદિર
૫૪ શટલ મણીનગર to અડાલજ
૬૦ મણીનગર to જજિસ બંગલો
૬૩ મણીનગર to સાયોના સીટી
૬૫/૩ નિગમ સોસાયટી to સાંતેજ

પાના

randomness