બસ સ્ટોપ

લાલ દરવાજા ટર્મિનસ

# વિવરણ
લાલ દરવાજા to રતન પાર્ક
૧૦૧ લાલ દરવાજા to સરદારનગર
૧૦૨ લાલ દરવાજા to ન્યુ એરપોર્ટ
૧૦૫ લાલ દરવાજા to નરોડા ઇન્ડસટ્રીયલ ટાઉનશીપ
૧૧૧/૨ લાલ દરવાજા to હરિદર્શન ચાર રસ્તા
૧૧૨ લાલ દરવાજા to કુબેરનગર બંગલો
૧૧૨ શટલ લાલ દરવાજા to મેઘાણીનગર
૧૨૨ લાલ દરવાજા to આંબાવાડી પોલીસ સ્ટેશન
૧૨૩ લાલ દરવાજા to સીતારામ બાપા ચોક
૧૨૩ શટલ લાલ દરવાજા to કૃષ્ણનગર
૧૨૩/૧ લાલ દરવાજા to પાર્શ્વનાથ ટાઉનશીપ
૧૨૫ લાલ દરવાજા to નરોડા ટર્મિનસ
૧૩ લાલ દરવાજા to નિગમ સોસાયટી
૧૩/૧ શટલ નિગમ સોસાયટી to લાલ દરવાજા
૧૩૩ લાલ દરવાજા to આનંદ ફ્લેટ્સ
૧૩૩ શટલ લાલ દરવાજા to લાલબહાદુર શાસ્ત્રી સ્ટેડીયમ
૧૩૫ લાલ દરવાજા to શુકન બંગ્લોઝ
૧૪ લાલ દરવાજા to ચોસર
૧૪ શટલ લાલ દરવાજા to વટવા ગામ
૧૪/૧ શટલ લાલ દરવાજા to વટવા રેલ્વે ક્રોસિંગ

પાના