બસ સ્ટોપ

ખમાસા

# વિવરણ
૧૧૧/૨ લાલ દરવાજા to હરિદર્શન ચાર રસ્તા
૧૧૭ સુએઝ ફાર્મ એપ્રોચ to કલાપી નગર
૧૧૭/૧ કાલુપુર ટર્મિનસ to કમોદ ગામ
૧૨૩ લાલ દરવાજા to સીતારામ બાપા ચોક
૧૨૩ શટલ લાલ દરવાજા to કૃષ્ણનગર
૧૨૩/૧ લાલ દરવાજા to પાર્શ્વનાથ ટાઉનશીપ
૧૩ લાલ દરવાજા to નિગમ સોસાયટી
૧૩/૧ શટલ નિગમ સોસાયટી to લાલ દરવાજા
૧૩૫ લાલ દરવાજા to શુકન બંગ્લોઝ
૧૪ લાલ દરવાજા to ચોસર
૧૪ શટલ લાલ દરવાજા to વટવા ગામ
૧૪/૧ શટલ લાલ દરવાજા to વટવા રેલ્વે ક્રોસિંગ
૧૪૧ લાલ દરવાજા to રખિયાલ
૧૪૨ વસ્ત્રાલ ગામ to ગુજરાત યુનીવર્સીટી
૧૪૨ શટલ વસ્ત્રાલ ગામ to લાલ દરવાજા
૧૪૩ લાલ દરવાજા to ભુવાલડી ગામ
૧૪૪ શટલ લાલ દરવાજા to અર્બુદાનગર
૧૪૪/૧ લાલ દરવાજા to નિરાંત ચાર રસ્તા
૧૪૫/૨ લાલ દરવાજા to આદિનાથનગર
૧૪૫/૩ લાલ દરવાજા to જનતાનગર

પાના