બસ સ્ટોપ

કામદાર મેદાન

# વિવરણ
૧૦૬ સારંગપુર to મનમોહન પાર્ક
૧૪૧ લાલ દરવાજા to રખિયાલ
૧૪૨ વસ્ત્રાલ ગામ to ગુજરાત યુનીવર્સીટી
૧૪૨ શટલ વસ્ત્રાલ ગામ to લાલ દરવાજા
૧૪૩ લાલ દરવાજા to ભુવાલડી ગામ
૧૪૪ અર્બુદાનગર to ગુજરાત યુનીવર્સીટી
૧૪૪ શટલ લાલ દરવાજા to અર્બુદાનગર
૧૪૪/૧ લાલ દરવાજા to નિરાંત ચાર રસ્તા
૧૪૫/૨ લાલ દરવાજા to આદિનાથનગર
૧૪૫/૩ લાલ દરવાજા to જનતાનગર
૧૪૫/૪ લાલ દરવાજા to જનતાનગર
૧૪૬/૧ ચીનુભાઈનગર to રાણીપ
૧૪૬/૬ સારંગપુર to અર્બુદાનગર
૧૪૭ મહાદેવનગર to વાઘેશ્વરી સોસાયટી
૧૪૭/૧ મહાદેવનગર to વાઘેશ્વરી સોસાયટી
૧૪૮ સારંગપુર to કઠવાડા ગામ
૧૫ વિવેકાનંદનગર to નવા વાડજ
૧૫૦ શટલ વાસણા to ચીનુભાઈ ટાવર
૪૯ આદિનાથનગર to મણીપુર વડ
૭૭ વાડજ to હાટકેશ્વર

પાના

randomness