બસ સ્ટોપ

કાલુપુર ટર્મિનસ ટર્મિનસ

# વિવરણ
૧૧૭/૧ કાલુપુર ટર્મિનસ to કમોદ ગામ
૧૨૩ લાલ દરવાજા to સીતારામ બાપા ચોક
૧૨૩ શટલ લાલ દરવાજા to કૃષ્ણનગર
૧૨૮ મણીનગર to નરોડા ઇન્ડસટ્રીયલ ટાઉનશીપ
૧૨૮ શટલ મણીનગર to નરોડા ટર્મિનસ
૧૨૯ હરિદર્શન ચાર રસ્તા to વાસણા
૧૩૫ લાલ દરવાજા to શુકન બંગ્લોઝ
૧૩૭ શટલ બાપુનગર to ગુજરાત હાઈકોર્ટ
૧૭ નિગમ સોસાયટી to મેઘાણીનગર
૩૩ નારાયણનગર to મનમોહન પાર્ક
૩૭ શટલ વાસણા to બાપુનગર
લાલ દરવાજા to લાલ દરવાજા
૫૬ સીતારામ બાપા ચોક to જજિસ બંગલો
૭૭ વાડજ to હાટકેશ્વર
૭૯ ઠક્કરબાપાનગર to ચેનપુર ગામ
૮૮ રાણીપ to નિકોલ ગામ
૮૯/૨ ત્રાગડ ગામ to રામોલ ગામ
૮૯/૨ શટલ કાલુપુર ટર્મિનસ to ત્રાગડ ગામ
૮૯/૩ મનમોહન પાર્ક to ત્રિમંદિર
૯૬ ડાઉન વટવા રેલ્વે કોલોની to સર્કીટ હાઉસ