બસ સ્ટોપ

કાલુપુર

# વિવરણ
લાલ દરવાજા to રતન પાર્ક
૧૦૬ સારંગપુર to મનમોહન પાર્ક
૧૧૧/૨ લાલ દરવાજા to હરિદર્શન ચાર રસ્તા
૧૧૬ સિવિલ હોસ્પિટલ to દાણી લીમડા ગામ
૧૧૭ સુએઝ ફાર્મ એપ્રોચ to કલાપી નગર
૧૨૬ સારંગપુર to સરદારનગર
૧૨૭ સારંગપુર to આદિશ્વરનગર
૧૨૯ શટલ નારાયણનગર to કુબેરનગર બંગલો
૧૩૩ લાલ દરવાજા to આનંદ ફ્લેટ્સ
૧૩૩ શટલ લાલ દરવાજા to લાલબહાદુર શાસ્ત્રી સ્ટેડીયમ
૧૩૭ તેજેન્દ્રનગર to ચાંદલોડિયા
૧૪૬/૧ ચીનુભાઈનગર to રાણીપ
૧૪૭ મહાદેવનગર to વાઘેશ્વરી સોસાયટી
૧૪૭/૧ મહાદેવનગર to વાઘેશ્વરી સોસાયટી
૧૫ વિવેકાનંદનગર to નવા વાડજ
૧૬ નિગમ સોસાયટી to ચીલોડા મ્યુનીસીપલ ઓકટ્રોય નાકા
૧૮ કાલુપુર to પુનીતનગર
૨૮ મેઘાણીનગર to લાંભા ગામ
૩૭ વાસણા to તેજેન્દ્રનગર
૩૭/૪ કાલુપુર to બુટભવાની માતા મંદિર

પાના