બસ સ્ટોપ

જનસત્તા કાર્યાલય

# વિવરણ
૧૦૧ લાલ દરવાજા to સરદારનગર
૧૦૨ લાલ દરવાજા to ન્યુ એરપોર્ટ
૧૦૫ લાલ દરવાજા to નરોડા ઇન્ડસટ્રીયલ ટાઉનશીપ
૧૧૨ લાલ દરવાજા to કુબેરનગર બંગલો
૧૧૨ શટલ લાલ દરવાજા to મેઘાણીનગર
૨૨ ત્રાગડ ગામ to લાંભા ગામ
૩૧/૧ સરખેજ to સિવિલ હોસ્પિટલ
૩૪ આયોજન નગર to કલાપી નગર
૩૪/૫ શટલ બુટભવાની માતા મંદિર to કલાપી નગર
૪૦૦ લાલ દરવાજા to લાલ દરવાજા
૫૦૦ લાલ દરવાજા to લાલ દરવાજા
૬૧ મણીનગર ટર્મિનસ to સત્તાધાર સોસાયટી
૬૩/૧ લાલ દરવાજા to વૈષ્ણોદેવી મંદિર
૬૪ લાલ દરવાજા to ગુજરાત હાઈકોર્ટ
૬૪ શટલ લાલ દરવાજા to ચાણક્યપૂરી
૬૫ લાલ દરવાજા to સોલા ગામ
૬૫/૩ નિગમ સોસાયટી to સાંતેજ
૭૧/૧ વટવા ગામ to કર્ણાવતી આંખની હોસ્પિટલ
૭૧/૧ શટલ લાલ દરવાજા to ઓગણજ ગામ
૭૨ મણીનગર to નવા વાડજ

પાના

randomness