બસ સ્ટોપ

ગુજરાત યુનીવર્સીટી

# વિવરણ
૧૩૬ નિકોલ વડ to સત્તાધાર સોસાયટી
૧૪૨ વસ્ત્રાલ ગામ to ગુજરાત યુનીવર્સીટી
૧૪૪ અર્બુદાનગર to ગુજરાત યુનીવર્સીટી
૧૬૦ હાટકેશ્વર ટર્મીનસ to ગુજરાત હાઈકોર્ટ
૨૦૦ મણીનગર to મણીનગર
૨૩ ઇસનપુર ગામ to જીવનદીપ સર્કલ
૩૦૦ મણીનગર to મણીનગર
૪૦ વાસણા ટર્મિનસ to કર્ણાવતી આંખની હોસ્પિટલ
૪૦/૩ બુટભવાની માતા મંદિર to ગાયત્રી મંદિર
૪૬ કાલુપુર to કાલુપુર
૪૭ કાલુપુર to કાલુપુર
૫૦ મેઘાણીનગર to ઘુમા ગામ
૫૨ પુનીતનગર to થલતેજ
૫૪ વટવા રેલ્વે ક્રોસિંગ to વૈષ્ણોદેવી મંદિર
૫૪ શટલ મણીનગર to અડાલજ
૫૬ સીતારામ બાપા ચોક to જજિસ બંગલો
૫૮ થલતેજ ગામ to હરિદર્શન ચાર રસ્તા
૬૦ મણીનગર to જજિસ બંગલો
૬૮ કાલુપુર to સત્તાધાર સોસાયટી