બસ સ્ટોપ

દિલ્હી દરવાજા

# વિવરણ
૧૦૧ લાલ દરવાજા to સરદારનગર
૧૦૨ લાલ દરવાજા to ન્યુ એરપોર્ટ
૧૦૫ લાલ દરવાજા to નરોડા ઇન્ડસટ્રીયલ ટાઉનશીપ
૧૦૬ સારંગપુર to મનમોહન પાર્ક
૧૨૫ લાલ દરવાજા to નરોડા ટર્મિનસ
૧૩૭ તેજેન્દ્રનગર to ચાંદલોડિયા
૧૩૭ શટલ બાપુનગર to ગુજરાત હાઈકોર્ટ
૧૪૬/૧ ચીનુભાઈનગર to રાણીપ
૧૪૭ મહાદેવનગર to વાઘેશ્વરી સોસાયટી
૧૪૭/૧ મહાદેવનગર to વાઘેશ્વરી સોસાયટી
૨૨ ત્રાગડ ગામ to લાંભા ગામ
૩૧/૨ સરખેજ રોજા to સિવિલ હોસ્પિટલ
૩૮/૧ વાસણા to કૃષ્ણનગર
૪૦૦ લાલ દરવાજા to લાલ દરવાજા
૪૬/૧ કાલુપુર to કાલુપુર
૪૭/૧ કાલુપુર to કાલુપુર
૫૦ મેઘાણીનગર to ઘુમા ગામ
૫૦૦ લાલ દરવાજા to લાલ દરવાજા
૬૦૦ કાલુપુર to કાલુપુર
૬૧ મણીનગર ટર્મિનસ to સત્તાધાર સોસાયટી

પાના