બસ સ્ટોપ

સિવિલ હોસ્પિટલ ટર્મિનસ

# વિવરણ
૧૧૨ લાલ દરવાજા to કુબેરનગર બંગલો
૧૧૨ શટલ લાલ દરવાજા to મેઘાણીનગર
૧૧૬ સિવિલ હોસ્પિટલ to દાણી લીમડા ગામ
૧૧૭ સુએઝ ફાર્મ એપ્રોચ to કલાપી નગર
૧૫ વિવેકાનંદનગર to નવા વાડજ
૧૭ નિગમ સોસાયટી to મેઘાણીનગર
૨૦ મણીનગર to સિવિલ હોસ્પિટલ
૨૦૦ મણીનગર to મણીનગર
૨૦૧ નરોડા ટર્મિનસ to નરોડા ટર્મિનસ
૨૦૧ શટલ વાસણા ટર્મિનસ to વાસણા
૨૮ મેઘાણીનગર to લાંભા ગામ
૩૦૦ મણીનગર to મણીનગર
૩૦૦ એન્ટી-સરકક્યુલર મણીનગર to મણીનગર
૩૦૧ નરોડા to નરોડા
૩૧/૧ સરખેજ to સિવિલ હોસ્પિટલ
૩૧/૨ સરખેજ રોજા to સિવિલ હોસ્પિટલ
૩૧/૩ સરખેજ રોજા to સિવિલ હોસ્પિટલ
૩૪ આયોજન નગર to કલાપી નગર
૩૪/૫ શટલ બુટભવાની માતા મંદિર to કલાપી નગર
૩૮/૧ વાસણા to કૃષ્ણનગર

પાના

randomness