બસ સ્ટોપ

અસ્ટોડિયા ચકલા

# વિવરણ
૧૧૭ સુએઝ ફાર્મ એપ્રોચ to કલાપી નગર
૧૧૭/૧ કાલુપુર ટર્મિનસ to કમોદ ગામ
૧૨૩ લાલ દરવાજા to સીતારામ બાપા ચોક
૧૨૩ શટલ લાલ દરવાજા to કૃષ્ણનગર
૧૩ લાલ દરવાજા to નિગમ સોસાયટી
૧૪૨ વસ્ત્રાલ ગામ to ગુજરાત યુનીવર્સીટી
૧૪૨ શટલ વસ્ત્રાલ ગામ to લાલ દરવાજા
૧૪૩ લાલ દરવાજા to ભુવાલડી ગામ
૧૪૪ અર્બુદાનગર to ગુજરાત યુનીવર્સીટી
૧૪૪ શટલ લાલ દરવાજા to અર્બુદાનગર
૧૪૫/૪ લાલ દરવાજા to જનતાનગર
૧૫૧ ઇસ્કોન મંદિર to વિવેકાનંદનગર
૧૫૧/૨ લાલ દરવાજા to નંદેજ ગામ
૧૫૨/૧ લાલ દરવાજા to ગતરાડ ગામ
૧૫૩ લાલ દરવાજા to વટવા ઇન્ડસટ્રીયલ ટાઉનશીપ
૨૩ ઇસનપુર ગામ to જીવનદીપ સર્કલ
૩૩ નારાયણનગર to મનમોહન પાર્ક
૩૬/૧ સારંગપુર to સરખેજ
૩૭ શટલ વાસણા to બાપુનગર
લાલ દરવાજા to લાલ દરવાજા

પાના

randomness