બસ રુટ્સ

# વિવરણ
લાલ દરવાજા to રતન પાર્ક
લાલ દરવાજા to લાલ દરવાજા
લાલ દરવાજા to લાલ દરવાજા
૨૧/૧ લાલ દરવાજા to ગ્યાસપુર
૧૦૧ લાલ દરવાજા to સરદારનગર
૧૦૨ લાલ દરવાજા to ન્યુ એરપોર્ટ
૧૦૫ લાલ દરવાજા to નરોડા ઇન્ડસટ્રીયલ ટાઉનશીપ
૧૧૧/૨ લાલ દરવાજા to હરિદર્શન ચાર રસ્તા
૧૧૨ લાલ દરવાજા to કુબેરનગર બંગલો
૧૧૨ શટલ લાલ દરવાજા to મેઘાણીનગર
૧૧૬ સિવિલ હોસ્પિટલ to દાણી લીમડા ગામ
૧૧૭ સુએઝ ફાર્મ એપ્રોચ to કલાપી નગર
૧૧૭/૧ કાલુપુર ટર્મિનસ to કમોદ ગામ
૧૨૨ લાલ દરવાજા to આંબાવાડી પોલીસ સ્ટેશન
૧૨૩ લાલ દરવાજા to સીતારામ બાપા ચોક
૧૨૩ શટલ લાલ દરવાજા to કૃષ્ણનગર
૧૨૩/૧ લાલ દરવાજા to પાર્શ્વનાથ ટાઉનશીપ
૧૨૫ લાલ દરવાજા to નરોડા ટર્મિનસ
૧૨૬ સારંગપુર to સરદારનગર
૧૨૭ સારંગપુર to આદિશ્વરનગર
૧૨૮ મણીનગર to નરોડા ઇન્ડસટ્રીયલ ટાઉનશીપ
૧૨૮ શટલ મણીનગર to નરોડા ટર્મિનસ
૧૨૯ હરિદર્શન ચાર રસ્તા to વાસણા
૧૨૯ શટલ નારાયણનગર to કુબેરનગર બંગલો
૧૩ લાલ દરવાજા to નિગમ સોસાયટી
૧૩/૧ ઇસનપુર to રાણીપ
૧૩/૧ શટલ નિગમ સોસાયટી to લાલ દરવાજા
૧૩૦ નરોડા ટર્મિનસ to ઇન્દિરાનગર - ૨
૧૩૦ શટલ નરોડા ઇન્ડસટ્રીયલ ટાઉનશીપ to લાંભા ગામ
૧૩૦/૧ નરોડા ટર્મિનસ to લાંભા ગામ

પાના