ટીપ્સ બનાવો

Text Formats

Filtered HTML

 • વેબ પેજ એડ્રેસ અને ઇમેલ એડ્રેસ જાતે જ લિંક મા ફેરવાઇ જાય છે.
 • મંજુર કરેલા HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>

  This site allows HTML content. While learning all of HTML may feel intimidating, learning how to use a very small number of the most basic HTML "tags" is very easy. This table provides examples for each tag that is enabled on this site.

  For more information see W3C's HTML Specifications or use your favorite search engine to find other sites that explain HTML.

  ટેગ વર્ણનતમે ટાઇપ કરો.તમે મેળવો
  Anchors બિજા પાનાઓને જોડવા માટે ઉપ્યોગમા આવે છે<a href="https://amtsinfo.in">એ.એમ.ટી.એસ. ઇન્ફો</a>એ.એમ.ટી.એસ. ઇન્ફો
  Emphasized<em>Emphasized</em>Emphasized
  Strong<strong>Strong</strong>Strong
  દર્શાવેલ<cite>દર્શાવેલ</cite>દર્શાવેલ
  Block quoted<blockquote>Block quoted</blockquote>
  Block quoted
  પ્રોગ્રામિન્ગ સોરસ કોડ દર્શાવવા કોડેડ ટેકસ્ટનો ઉપયોગ થાય છે<code>Coded</code>Coded
  ગોઠવ્યા વગરનું લિસ્ટ-દરેક લિસ્ટ આઇટમ ને શરૂ કરવા <li> નો ઉપયોગ કરો.<ul> <li>પેહલી આઇટમ</li> <li>બીજી આઇટમ</li> </ul>
  • પેહલી આઇટમ
  • બીજી આઇટમ
  ગોઠવેલું લિસ્ટ-દરેક લિસ્ટ આઇટમ ને શરૂ કરવા <li> નો ઉપયોગ કરો.<ol> <li>પેહલી આઇટમ</li> <li>બીજી આઇટમ</li> </ol>
  1. પેહલી આઇટમ
  2. બીજી આઇટમ
  ટેગ li માટે કોઇ મદદ આપેલી નથી.
  વ્યાખ્યા લિસ્ટ એ બીજા એચટીએમએલ લિસ્ટ જેવું જ હોય છે. <dl> વ્યાખ્યા લિસ્ટ ની શરૂઆત કરે છે,<dt> વ્યાખ્યા ટર્મ અને <dd> વ્યાખ્યા ના વર્ણનની શરૂઆત કરે છે.<dl> <dt>પેહલી ટર્મ</dt> <dd>પેહલી વ્યાખ્યા</dd> <dt>બીજી ટર્મ </dt> <dd>બીજી વ્યાખ્યા</dd> </dl>
  પેહલી ટર્મ
  પેહલી વ્યાખ્યા
  બીજી ટર્મ
  બીજી વ્યાખ્યા
  ટેગ dt માટે કોઇ મદદ આપેલી નથી.
  ટેગ dd માટે કોઇ મદદ આપેલી નથી.

  Most unusual characters can be directly entered without any problems.

  If you do encounter problems, try using HTML character entities. A common example looks like &amp; for an ampersand & character. For a full list of entities see HTML's entities page. Some of the available characters include:

  અક્ષર વર્ણનતમે ટાઇપ કરો.તમે મેળવો
  'અને' નું ચિહ્ન &amp;&
  તેના કરતા મોટું&gt;>
  તેના કરતા નાનું&lt;<
  પ્રશ્નાર્થચિન્હ&quot;"
 • લાઇન અને ફકરા જાતે જ ઓળખાય છે.<br /> લાઇન બ્રેક,<p> ફકરા અને </p>બંધ ફકરા ટેગ્સ જાતે જ ઉમેરાય છે.જો ફકરા ઓળખાય નઇ તો ખાલી થોડી કશા લખાણ વિનાની લાઇન ઉમેરો.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • વેબ પેજ એડ્રેસ અને ઇમેલ એડ્રેસ જાતે જ લિંક મા ફેરવાઇ જાય છે.
 • લાઇન અને ફકરા જાતે જ ઓળખાય છે.<br /> લાઇન બ્રેક,<p> ફકરા અને </p>બંધ ફકરા ટેગ્સ જાતે જ ઉમેરાય છે.જો ફકરા ઓળખાય નઇ તો ખાલી થોડી કશા લખાણ વિનાની લાઇન ઉમેરો.