સંપર્ક

Official AMTS contact numbers are given below, please use them to directly contact AMTS, to register your complaints or any other queries.

Bus Terminus

લાલ દરવાજા
મુખ્ય બસ ટર્મિનસ

079 - 2550 7739

કાલુપુર (રેલવે સ્ટેશન)
બસ ટર્મિનસ

079 - 2213 0367

સારંગપુર
બસ ટર્મિનસ

079 - 2214 5471

વાડજ
બસ ટર્મિનસ

079 - 2755 8176

મણિનગર
બસ ટર્મિનસ

079 - 2546 6196

અખબાર નગર (નવા વાડજ)
બસ ટર્મિનસ

079 - 2743 7756

વાસણા
બસ ટર્મિનસ

079 - 2660 3279

નરોડા
બસ ટર્મિનસ

079 - 2282 0967

પાલડી
બસ ટર્મિનસ

079 - 2658 1954

 

Bus Depot

જમાલપુર (ટ્રાન્સપોર્ટ હાઉસ)
Main બસ ડેપો

2539 1881-86

નરોડા (મેમ્કો)
બસ ડેપો

2282 0967

મેમનગર
બસ ડેપો

2791 2991

 

randomness